Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

CZTERY PRAKTYKI
DYDAKTYCZNE →

Informacja
zwrotna

Korelacje przedmiotowe:
wszystkie przedmioty

Samodzielność myślenia

Powiązania
z wiązkami kompetencji

Rozwiązywanie problemów

Powiązania
z wiązkami kompetencji

Zarządzanie sobą

Powiązania
z wiązkami kompetencji

Liderstwo

Powiązania
z wiązkami kompetencji

Współpraca

Powiązania
z wiązkami kompetencji

 • Samodzielność myślenia

  Powiązania
  z wiązkami kompetencji

 • Rozwiązywanie problemów

  Powiązania
  z wiązkami kompetencji

 • Zarządzanie sobą

  Powiązania
  z wiązkami kompetencji

 • Liderstwo

  Powiązania
  z wiązkami kompetencji

 • Współpraca

  Powiązania
  z wiązkami kompetencji

Informacja zwrotna to praktyka stanowiąca element oceniania kształtującego. Powiązana jest z ograniczeniem liczby tradycyjnych stopni za rzecz oceny opisowej. 

 

Aby uczniowie byli świadomi, czego, w jaki sposób i po co się uczą, dobrze jest zadbać o to, by jasno (w języku zrozumiałym dla uczniów) formułować cele poszczególnych prac i innych aktywności edukacyjnych, określać tzw. kryteria sukcesu (czyli, co będzie świadczyło o tym, że osiągnęliśmy założone cele), a także zawsze komunikować kryteria oceniania tych uczniowskich aktywności, które podlegać będą ocenie (NACOBEZU). 

 

Ważne, by udzielana informacja zwrotna spełniała warunki sprzyjające przyjęciu jej przez ucznia, którymi są, np.: zrozumiały język, odniesienie do kryteriów sukcesu, wzmocnienie poczucia wartości i sprawczości uczniów, uruchomienie dialogu na temat dalszych postępów w uczeniu się.

Udzielając informacji zwrotnej, pamiętajmy też o jej spersonalizowaniu i przekazywaniu według określonych zasad.  Klasyczna informacja zwrotna zawiera cztery elementy:

Zwróćmy też uwagę na to, że nie będzie uczniom łatwo przyjąć informację zwrotną pełną nakazów i powinności, np.: musisz, powinieneś itp. Lepiej wskazać czynności, które dziecko ma wykonać np. oblicz, wyjaśnij, powtórz. Warto też wystrzegać się słów: ale, jak zawsze itp. które osłabiają wcześniej docenione obszary uczniowskiej pracy. 

Elementem praktyki udzielana informacji zwrotnej jest też samoocena oraz ocena koleżeńska. Dzięki jej wprowadzeniu uczniowie uczą się brać odpowiedzialność za własne uczenie, a także za uczenie się innych.

 

Webinarium

Nagranie z webinarium na temat informacji zwrotnej.