Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompetencje proinnowacyjne

Kompetencje proinnowacyjne to umiejętności i postawy, których niezależnie od posiadanej wiedzy i wykonywanego zawodu młodzi ludzie będą potrzebowali w przyszłości by skutecznie działać – w życiu prywanym, na rynku pracy i w sferze aktywności społecznej.

Samodzielność myślenia

Ciekawość i odrywanie
Nowych możliwości

Uczenie, jak zainteresować innych swoją osobą i patrzenia w przyszłość; nagradzanie uczniów za zadawanie pytań; nauczanie, jak nie być zadowolonym z pierwszej opcji, zachęcanie do ciekawości i chęci szukania kolejnych możliwości; uczenie, jak eksperymentować i być otwartym na empiryczną weryfikację swoich założeń.

Myślenie
dywergencyjne

Nauczanie, jak zmieniać perspektywę i patrzeć na problem z innego punktu widzenia.

Samodzielność
myślenia

Przełamywanie modeli mentalnych; uczenie, że „nie wszystko złoto, co się świeci”; myślenie niestandardowe – nawet jeśli czasami oznacza niezgodność z powszechną opinią; identyfikowanie przydatnych źródeł informacji oraz zbieranie i selekcjonowanie tylko tych informacji, które są niezbędne/wartościowe.

Współpraca

Współpraca

Uczenie, jak osiągać synergię, wykorzystywać zasoby i umiejętności innych ludzi na zasadach win-win; nauczanie, jak słuchać sugestii innych i próbować nowych pomysłów.

Rozwiązywanie problemów

Powstawanie
pomysłów

Uczenie, jak tworzyć i rozwijać pomysły własne oraz innych; kompetencja silnie związana z kreatywnością w rozumieniu psychologii.

Praca nad wieloma
problemami w tym
samym czasie

Nauczanie, jak pracować jednocześnie nad kilkoma projektami lub wstępnymi pomysłami bez przedwczesnego wybierania „właściwych” i eliminowania pozostałych; kompetencja związana z tolerancją dla wieloznaczności.

Rozwiązywanie
problemów

Zdolność do rozwiązywania problemów i przezwyciężania przeszkód; kompetencji tej towarzyszy postawa proaktywna wobec trudności i wyzwań.

Kadrowanie
problemów

Operacjonalizacja abstrakcyjnych obiektów/zjawisk/idei; nauczanie, jak dla abstrakcyjnego i mglistego pojęcia stworzyć wymierne ramy pojęciowe, punkty odniesienia, parametry pomiarowe itp.

Zarządzanie sobą

Rozwijanie zainteresowań
i nauczanie, że posiadanie
hobby jest zasobem

Nagradzanie uczniów za rozwijanie ich zainteresowań; zachęcanie ich do działań nieobjętych programem nauczania.

Rozwijanie orientacji
na przyszłość

Nauka o zaletach spoglądania na przyszłe możliwości; ocena przyszłych kierunków i ryzyka na podstawie obecnych i przyszłych silnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń.

Opóźniona
lub odroczona gratyfikacja

Zdolność do oparcia się pokusie natychmiastowej nagrody i oczekiwanie na późniejsze wynagrodzenie.

Wizualizacja problemu
i rozwijanie wyobraźni
poprzez przydatne metafory

Żyjemy w świecie nadmiaru informacji; wizualizacja informacji staje się podstawową metodą przezwyciężenia „przeładowania informacyjnego”; uczenie, jak wyjaśniać i nadawać sens światu dzięki komunikacji pośredniej, w tym metaforom, rysunkom, schematom, jest bardzo ważne.

Umiejętność
uczenia się

Kompetencja związana z umiejętnością uczenia się, a także analizowania, identyfikowania pozytywnych i negatywnych zdarzeń i ich przyczyn; zdolność do doskonalenia i usprawniania istniejących rozwiązań.

Wytrwałość

Znaczenie niepoddawania się; usilne próbowanie, sprawdzanie wszystkich możliwości; niezniechęcanie się zbyt łatwo.

Liderstwo

Odwaga
i podejmowanie ryzyka

Demonstrowanie odwagi i niezależności myślenia, zdolności do doceniania wysiłków innych osób; u liderów wiąże się z nauczaniem odwagi i stawiania czoła wyzwaniom, nagradzaniem „tych, którzy się odważą”. Rozwój kompetencji wiąże się z nauczaniem, że niezgadzanie się z autorytetem bywa pozytywną postawą; chodzi o kształtowanie u młodzieży zdolności do podejmowania ryzyka w życiu i akceptowania porażek.

Podejmowanie decyzji

Branie odpowiedzialności za decyzje, terminowość; branie na siebie odpowiedzialności i zarządzanie ryzykiem.

Zarządzanie zmianą
i improwizacja

Uczenie, jak improwizować; praca bez agendy lub poza nią; próbowanie osiągnięcia rezultatów bez wcześniejszych przygotowań; mobilizowanie zasobów ad hoc, uczenie, jak radzić sobie z niepewnością i zmianami; przygotowywanie uczniów na sytuacje, w których kilka interpretacji jest wiarygodnych; ocena sił, które popychają lub hamują pomysł w danej sytuacji.

Liderowanie

Przewodzenie sobie samemu i innym; wskazywanie znaczenia dobrego przywództwa dla powodzenia realizacji planu; podejmowanie inicjatywy.

Eksperci

Posłuchaj co o komptencjach proinnowacyjnych mówią eksperci Szkoły dla innowatora