Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompetencje proinnowacyjne .

Kompetencje proinnowacyjne to umiejętności i postawy, których niezależnie od posiadanej wiedzy i wykonywanego zawodu młodzi ludzie będą potrzebowali w przyszłości by skutecznie działać – w życiu prywanym, na rynku pracy i w sferze aktywności społecznej.

Odtwórz wideo

Samodzielność myślenia

Ciekawość
poznawcza

Zaangażowanie poznawcze i skupienie uwagi na zagadnieniu.

Wnioskowanie

• Zadawanie pytań krytycznych
• Świadomość i umiejętność stosowania procedury wnioskowania
• Eksperymentowanie

Nonkonformizm
poznawczy

• Nieprzywiązywanie się do pierwszej oceny
• „Postawa wątpienia”
• Myślenie dywergencyjne

Zarządzanie
informacją

Wyszukiwanie, selekcja, hierarchizacja i weryfikacja informacji

Współpraca

Dobra komunikacja

• zasada wzajemnego szacunku
• umiejętność słuchania
• uwspólnianie rozumienia
• formułowanie wypowiedzi
• tworzenie przestrzeni dla wypowiedzi innych
• praca z informacją zwrotną

Działania nastawione
na osiągnięcie synergii

• wykorzystywanie mocnych stron i obszarów rozwoju swoich i innych członków zespołu
• wzajemne uczenie się
• wspieranie wysiłków innych
• wspólna analiza osiągnięć i refleksja nad jakością współpracy i efektów

Indywidualna odpowiedzialność

• podejmowanie roli w zespole
• dostrzeganie perspektywy innych członków zespołu
• świadomość wspólnego celu działania zespołu
• określenie swoich mocnych stron i obszarów rozwoju, samoocena

Rozwiązywanie problemów

Projektowanie
i realizacja rozwiązań

• generowanie pomysłów i praca z nimi
• praca z wieloma pomysłami naraz

Rozumienie
problemu

• operacjonalizacja problemu
• rozumienie struktury, kontekstu

i perspektywy zagadnienia, używanie narzędzi rozumienia (analogie, metafory, wizualizacje)
• kadrowanie problemu

Tolerancja
dla wieloznaczności i nieprzewidywalności

• powstrzymywanie się od zbyt szybkich i pochopnych działań i decyzji
• szacunek do pomysłów innych osób
• proaktywna postawa wobec trudności i wyzwań

Zarządzanie sobą

Umiejętność
uczenia się

• ewaluacja procesu uczenia się
• sposoby i strategie uczenia się

Orientacja na przyszłość

• dogłębna analiza obecnej sytuacji
• dostrzeganie i ocena przyszłych możliwości

Wytrwałość

• oparcie się pokusie natychmiastowej nagrody
• niezniechęcanie się

Rozwijanie swoich zainteresowań

• wychodzenie poza ramy przedmiotu nauczania
• hobby jako zasób
• osiąganie mistrzostwa

Liderstwo

Inicjatywność

• umiejętność współpracy

(patrz wiązka „współpraca”)


• niezależność myślenia

Podejmowanie refleksji

• rozumienie procesu zmiany

 

• ocena sił i czynników, które popychają i hamują zmianę

w zaistniałej sytuacji

Zarządzanie zmianą

• działanie zgodnie z planem


• improwizacja


• podejmowanie decyzji

Eksperci

Posłuchaj co o komptencjach proinnowacyjnych mówią eksperci Szkoły dla innowatora