Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Założenia programu

Głęboka zmiana

Wiemy, że kształcenie kompetencji proinnowacyjnych w szkole jest możliwe. Kompetencje te są kształtowane przez całość szkolnego doświadczenia ucznia i uczennicy. Nie da się więc skutecznie i całościowo ich rozwijać w ramach kursu na innowatora, podczas zajęć pozalekcyjnych czy pojedynczych zajęć przedmiotowych. Rozwijanie kompetencji współpracy, rozwiązywania problemów, zarządzania sobą, liderowania i samodzielności myślenia wymaga całościowej zmiany w szkole, w tym zauważenia, że ich zdobywanie jest procesem społecznym.

Systematyczność

Już teraz nauczyciele i nauczycielki podejmują wiele ciekawych, wartościowych inicjatyw rozwijających wybrane kompetencje proinnowacyjne. Większość z tych przedsięwzięć ma jednak charakter akcyjny i punktowy. Naszą ambicją jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą skutecznie, a przy tym systematycznie rozwijać kompetencje proinnowacyjne w ramach nauczania przedmiotowego oraz działań profilaktyczno-wychowawczych.

Autorstwo

Dyrekcje oraz nauczycielki i nauczyciele ze szkół uczestniczących w projekcie będą mieli istotny wpływ na jego przebieg we własnej szkole. To oni przy wsparciu ekspertów i ekspertek zdefiniują cele, które postawią sobie w ramach projektu. Będziemy zachęcali uczestników i uczestniczki do tworzenia własnych programów nauczania oraz narzędzi edukacyjnych i wspierali ich w tym. Mamy świadomość, że zakres i głębokość zmiany będzie się różnić w zależności od szkoły.

Różnorodność

Nie istnieje jedna gotowa recepta na szkołę dla innowatora. W programie będziemy pokazywali różne możliwe kierunki zmiany i inspiracje – formy i praktyki pracy, podejścia, metody i rozwiązania oraz dobre praktyki z innowacyjnych szkół. To od nauczycieli i nauczycielek oraz dyrekcji będzie zależało, z którymi z nich będą eksperymentowali, a które wprowadzą na stałe do swojej pracy. Zadaniem ekspertów i ekspertek będzie wsparcie szkół w tych działaniach.

Motywacja, zaufanie, uczenie się

Program jest budowany w oparciu o wewnętrzną motywację uczestników, uczestniczek, współpracowników i współpracowniczek wypływającą z ich wartości i poczucia sensu własnej pracy. Jesteśmy przekonani, że zmiana jest możliwa tylko dzięki zaufaniu do osób, które podejmują wysiłek jej wprowadzania lub wspierania. Wiemy, że prawdziwej zmiany nie da się wprowadzić odgórnie ani efektywnie skontrolować. Program ma charakter laboratoryjny – jest nastawiony na uczenie się osób, które w nim uczestniczą, współpracują przy nim i realizują go. Testujemy nowe rozwiązania. Zależy nam na uczeniu się dzięki sukcesom i porażkom.

Współpraca

Program jest oparty na zasadzie współpracy, czyli umiejętności budowania wspólnoty i bycia jej częścią. Wiemy, że ta zasada jest jednym z kluczowych elementów każdej zmiany, w tym zmiany w szkole. To także jedna z kompetencji proinnowacyjnych – traktujemy ją jednak szczególnie, ponieważ wszystkie inne umiejętności rozwija się właśnie na drodze współpracy. Takie podejście zwraca również uwagę na wspólnotowy, a nie indywidualistyczny charakter działań, których wymagają od nas wyzwania przyszłości. Wspólna praca i wymiana pomiędzy nauczycielkami i nauczycielami jest też jednym z warunków rozprzestrzeniania się innowacji i głębokiej zmiany w szkole.