Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wsparcie dla dyrektora

Dyrektorzy i dyrektorki 20 szkół biorących udział w projekcie mają możliwość udziału w ponad 160 godzinach różnych formach wsparcia merytorycznego:

 • szkolenia wyjazdowe, 
 • wizyta studyjna w innowacyjnej szkole,
 • 5-dniowa Szkoła Letnia,
 • doradztwo indywidualne,
 • doradztwo grupowe (tzw. gniazda dyrektorskie).

Jaka jest rola dyrektora/dyrektorki w Szkole dla innowatora?

 • jest liderem/liderką zmian ogólnoszkolnych,
 • odpowiada za budowanie mechanizmów uczenia się szkoły jako instytucji,
 • angażuje nauczycieli i nauczycielki w dyskusję na temat celów i priorytetów szkoły  (w kontekście obecnych i przyszłych potrzeb szkoły) oraz ich ciągłe redefiniowanie,
 • wspiera inicjatywy podejmowane przez nauczycieli i nauczycielki w ramach kształcenia wybranych kompetencji proinnowacyjnych,
 • wspiera liderów i liderki podgrup nauczycielskich,
 • dba o spójność różnych wdrażanych w szkole praktyk oraz ewentualne szukanie powiązań pomiędzy np. działaniami profilaktyczno-wychowawczymi, programami nauczania i koncepcją rozwoju szkoły,
 • wspiera upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań wśród nauczycieli i nauczycielek w szkole,
 • pozyskuje sojuszników zmian poza szkołą,
 • informuje o podejmowanych inicjatywach ważnych partnerów szkoły, w tym rodziców,