Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Liderstwo

Kompetencje proinnowacyjne to umiejętności i postawy, których niezależnie od posiadanej wiedzy i wykonywanego zawodu młodzi ludzie będą potrzebowali w przyszłości by skutecznie działać – w życiu prywanym, na rynku pracy i w sferze aktywności społecznej.

 • Czym jest ta wiązka kompetencji?
  Wiązka liderstwa to zespół kompetencji proinnowacyjnych, które kształtują u młodych ludzi poczucie sprawstwa, pozwalają im skutecznie zaprosić innych do wspólnego działania i przewodzić im.
  Na wiązkę liderstwa składają się: postawa inicjatywności oraz umiejętności zarządzania zmianą i podejmowania refleksji.
 • Dlaczego ta wiązka kompetencji jest ważna w dzisiejszym świecie?
  W obliczu wyzwań współczesnego świata powinniśmy zmienić nasze rozumienie liderstwa. W wąsko rozumianym liderstwie najważniejszą postacią jest charyzmatyczny przywódca, tymczasem w nowym rozumieniu liderem lub liderką może zostać każdy, kto rozumie otaczający go świat i ma poczucie sprawstwa, kto chce i potrafi zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Wiązka ta blisko wiąże się z wiązkami współpracy i samodzielności myślenia. Pracodawcy poszukują pracowników, którzy wykazują się własną inicjatywą, chcą i potrafią angażować ludzi do pracy i nie boją się zmian. Podobnych przymiotów będą potrzebowali młodzi ludzie aktywni w sferze społecznej czy politycznej.

Jakie elementy składają się na tę wiązkę kompetencji?

Inicjatywność

• umiejętność współpracy

(patrz wiązka „współpraca”)


• niezależność myślenia

Podejmowanie refleksji

• rozumienie procesu zmiany

 

• ocena sił i czynników, które popychają i hamują zmianę

w zaistniałej sytuacji

Zarządzanie zmianą

• działanie zgodnie z planem


• improwizacja


• podejmowanie decyzji

 • Jak rozwijać tę wiązkę kompetencji w szkole i w projekcie?
  Choć podstawa programowa nie mówi wprost o liderstwie, w jej założeniach wielokrotnie wracają jego elementy – choćby poprzez wspieranie kompetencji społecznych, które są rozwijane w szkole (komunikacji i współpracy w grupie), poprzez rozwój postaw obywatelskich, w tym zaangażowania na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego, kraju, czy szerzej, odpowiedzialności za zbiorowość oraz promowanie metody projektu edukacyjnego, która również wymaga od uczniów kompetencji liderskich.
 • Wiązka ta stanowi rozwinięcie czterech kompetencji proinnowacyjnych wskazanych w raporcie Szkoła dla innowatora: odwagi i podejmowania ryzyka, podejmowania decyzji, liderowania oraz zarządzania zmianą i improwizacji.
 • Przedmioty, które dają szczególną okazję do rozwijania liderstwa:
  wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie, język polski, technika, religia, etyka
 • Metody, które szczególnie sprzyjają rozwijaniu liderstwa:
  badawcze i społeczne projekty edukacyjne
 • Narzędzia edukacyjne, które szczególnie sprzyjają rozwijaniu liderstwa: przykłady projektów badawczych i przewodnik, jak je prowadzić, przykłady projektów społecznych i przewodnik, jak je prowadzić, przewodnik dbałości o dobrostan uczennic i uczniów
 • Praktyki dydaktyczne, które szczególnie sprzyjają rozwijaniu liderstwa: praca w parach i grupach, praca z błędem, zadawanie pytań, informacja zwrotna

Eksperci

Posłuchaj co o komptencjach proinnowacyjnych mówią eksperci Szkoły dla innowatora