Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Samodzielność myślenia

 • Czym jest ta wiązka kompetencji?
  Samodzielność myślenia (nazywana również krytycznym myśleniem) to wiązka kompetencji proinnowacyjnych, która ułatwia młodemu człowiekowi poznawanie otaczającego go świata i jego rozumienie.  Na samodzielność myślenia składają się: postawa ciekawości poznawczej, nonkonformizm poznawczy oraz umiejętności zarządzania informacjami oraz wnioskowania na ich podstawie.
 • Dlaczego ta wiązka kompetencji jest ważna w dzisiejszym świecie?
  Samodzielność myślenia jest jedną z najważniejszych kompetencji niezbędnych obecnie młodym ludziom do świadomego i skutecznego poruszania się w świecie.  Potrzeba samodzielnego, krytycznego myślenia jest szczególnie widoczna podczas korzystania z Internetu. Dzięki Internetowi mamy dostęp do różnych danych, jednak ich przytłaczająca ilość wymaga od młodych ludzi zdobywania coraz to nowych umiejętności ich selekcji i krytycznej oceny. Coraz częściej w Internecie, mediach i dyskusjach możemy obserwować zjawiska manipulowania informacjami, ich dystrybucją i dostępnością. Zjawiska te bazują przede wszystkim na niedostatecznym poziomie kompetencji samodzielnego i krytycznego myślenia.

Jakie elementy składają się na tę wiązkę kompetencji?

Ciekawość
poznawcza

Zaangażowanie poznawcze i skupienie uwagi na zagadnieniu.

Wnioskowanie

• Zadawanie pytań krytycznych
• Świadomość i umiejętność stosowania procedury wnioskowania
• Eksperymentowanie

Nonkonformizm
poznawczy

• Nieprzywiązywanie się do pierwszej oceny
• „Postawa wątpienia”
• Myślenie dywergencyjne

Zarządzanie
informacją

Wyszukiwanie, selekcja, hierarchizacja i weryfikacja informacji

 • Jak rozwijać tę wiązkę kompetencji w szkole i w projekcie?
  Rozwijanie ciekawości poznawczej oraz umiejętności krytycznego i logicznego myślenia jest zgodnie z podstawą programową jednym z celów kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza i wykorzystywanie informacji są też wskazane w podstawie programowej, w trzecim z punktów opisujących najważniejsze umiejętności kształtowane w szkole podstawowej.
 • Przedmioty, które dają szczególną okazję do rozwijania samodzielności myślenia: język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, religia i etyka
 • Metody, które szczególnie sprzyjają rozwijaniu samodzielności myślenia: uczenie przez dociekanie, metody indywidualnej pracy z uczennicą/uczniem, badawcze i społeczne projekty edukacyjne
 • Narzędzia edukacyjne, które szczególnie sprzyjają rozwijaniu samodzielności myślenia: zadania interdyscyplinarne i przewodnik, jak je tworzyć, przykłady projektów społecznych i przewodnik, jak je prowadzić, przykłady projektów badawczych i przewodnik, jak je prowadzić
 • Praktyki dydaktyczne, które szczególnie sprzyjają rozwijaniu samodzielności myślenia: zadawanie pytań, praca z błędem

Eksperci

Posłuchaj co o komptencjach proinnowacyjnych mówią eksperci Szkoły dla innowatora