Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Współpraca

Kompetencje proinnowacyjne to umiejętności i postawy, których niezależnie od posiadanej wiedzy i wykonywanego zawodu młodzi ludzie będą potrzebowali w przyszłości by skutecznie działać – w życiu prywanym, na rynku pracy i w sferze aktywności społecznej.

 • Czym jest ta wiązka kompetencji?
  Wiązka współpracy obejmuje kompetencje proinnowacyjne, które pozwalają na skuteczną pracę w różnorodnych zespołach, na wspólne działanie w grupach na rzecz osiągania ustalonych celów. Umożliwia aktywne dążenie do poznania świata wynikające z ciekawości poznawczej. Blisko wiąże się z rozwijaniem kompetencji zawartych w wiązkach zarządzania sobą oraz liderstwa.
  Na wiązkę współpracy składają się: postawa indywidualnej odpowiedzialności oraz umiejętności dobrej komunikacji i działania nastawionego na osiąganie synergii.
 • Dlaczego ta wiązka kompetencji jest ważna w dzisiejszym świecie?
  Potrzeba współpracy jest naturalna dla człowieka w przestrzeni społecznej. Współpraca to proces równoczesnego rozwijania kompetencji poznawczych oraz społecznych. Umożliwia poszukiwanie najlepszych rozwiązań, wspiera kreatywne myślenie, pozwala na rozwój umiejętności komunikacyjnych i budowanie relacji społecznych. Podstawą jest budowanie zasad dobrej komunikacji oraz rozumienie charakteru relacji między osobami w zespole. Wyzwaniem dla nauczyciela w uczeniu współpracy jest budowanie samodzielności uczniów, aby potrafili pracować ze sobą bez interwencji dorosłych. Ważny jest zarówno wspólny cel, jak i indywidualna odpowiedzialność. Dzięki współpracy uruchamiamy motywację wewnętrzną ucznia. Umiejętność współpracy jest kompetencją poszukiwaną przez pracodawców i odpowiada na oczekiwania rynku pracy.

Jakie elementy składają się na tę wiązkę kompetencji?

Dobra komunikacja

• zasada wzajemnego szacunku
• umiejętność słuchania
• uwspólnianie rozumienia
• formułowanie wypowiedzi
• tworzenie przestrzeni dla wypowiedzi innych
• praca z informacją zwrotną

Działania nastawione
na osiągnięcie synergii

• wykorzystywanie mocnych stron i obszarów rozwoju swoich i innych członków zespołu
• wzajemne uczenie się
• wspieranie wysiłków innych
• wspólna analiza osiągnięć i refleksja nad jakością współpracy i efektów

Indywidualna odpowiedzialność

• podejmowanie roli w zespole
• dostrzeganie perspektywy innych członków zespołu
• świadomość wspólnego celu działania zespołu
• określenie swoich mocnych stron i obszarów rozwoju, samoocena

 • Jak rozwijać tę wiązkę kompetencji w szkole i w projekcie?
  Współpraca jest jedną z wartości, do których wprowadzać ma edukacja szkolna (zgodnie z pierwszym celem podstawy programowej kształcenia ogólnego).
  Umiejętność pracy w zespole jest wskazana jako jedna z umiejętności kształtowanych w szkole podstawowej.
 • Podstawa programowa zakłada, że duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami.
 • Wiązka ta stanowi rozwinięcie jednej kompetencji proinnowacyjnej wskazanej w raporcie Szkoła dla innowatora – współpracy.
 • Przedmioty, które dają szczególną okazję do rozwijania współpracy:
  język polski, języki obce, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie, plastyka, technika, biologia, chemia, fizyka, godzina wychowawcza
 • Metody, które szczególnie sprzyjają rozwijaniu współpracy:
  odwrócona lekcja, warsztaty rozwijające kompetencje behawioralne, badawcze i społeczne projekty edukacyjne
 • Narzędzia edukacyjne, które szczególnie sprzyjają rozwijaniu współpracy: zadania interdyscyplinarne i przewodnik, jak je tworzyć, przykłady projektów społecznych i przewodnik, jak je prowadzić, przykłady projektów badawczych i przewodnik, jak je prowadzić, scenariusze warsztatów kompetencji behawioralnych, programy pracy pracowni tematycznych i przewodnik, jak je tworzyć, przewodnik dbałości o dobrostan uczennic i uczniów
 • Praktyki dydaktyczne, które szczególnie sprzyjają rozwijaniu współpracy: praca w parach i grupach, informacja zwrotna

Eksperci

Posłuchaj co o komptencjach proinnowacyjnych mówią eksperci Szkoły dla innowatora