Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

FAQ

Dziękujemy za duże zainteresowanie projektem Szkoła dla innowatora i za wszystkie pytania, które otrzymaliśmy od Państwa w ostatnich dniach telefonicznie i drogą mailową, a także podczas obu webinariów. Przygotowaliśmy odpowiedzi na te najczęściej zadawane. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi poniżej. Jeśli będą mieli Państwo inne wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: (22) 875 85 97 wew. 109 lub na adres szkoladlainnowatora@ceo.org.pl.

Tak, nagranie z drugiego webinarium jest już dostępne: https://youtu.be/IWFeF0W5mRs

Niestety nie. Webinarium, które dla Państwa przygotowaliśmy, pełni rolę informacyjną, nie jest szkoleniem. Nie mamy także możliwości sprawdzenia danych osób biorących udział w webinarium, więc nie mamy też podstaw do wystawienia imiennego zaświadczenia.

Tak, oczywiście. Warunkiem jest udział w szkoleniach, które rozpoczynają się w marcu 2020 r. oraz pełnienie funkcji nauczyciela przedmiotowego w zgłoszonej klasie 7. w roczniku 2020/2021.

Tak, pod warunkiem, że weźmie udział w szkoleniach rozpoczynających się w marcu 2020 r.

W tym momencie nie mamy informacji na temat drugiej edycji programu.

Nie, wicedyrektor jest zgłaszany jako nauczyciel i realizuje ścieżkę nauczyciela.

Nie, należy zgłosić min. 8 nauczycieli, w tym min. 4 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Szkoła letnia dla nauczycieli będzie trwała od 6 do 10 lipca, a dla dyrektorów od 8 do 10 lipca. Bardzo prosimy tak zaplanować inne aktywności, by móc wziąć udział w szkole letniej. Dopuszczamy jednak możliwość nieobecności na 25% godzin szkoleń (co jest równe 33,5 godz. w przypadku dyrektora i 43,5 godz. w przypadku nauczyciela).

Program Szkoły dla innowatora jest napięty, składa się z 174 godzin szkoleń oraz 60 godzin kursu e-learningowego, a także wymaga wdrażania przez rok nowych metod pracy z uczniami. Jeśli któryś nauczyciel już teraz czuje, że nie podoła takiemu obciążeniu, nie zalecamy namawiania go do udziału. Proszę jednak pamiętać, że Szkoła dla innowatora to prestiżowy program zainicjowany przez Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jeśli pilotaż się powiedzie, program będzie wdrożony w całej Polsce. W naszej opinii warto znaleźć się w gronie osób, które będą prekursorami takich zmian. Kształcenie kompetencji proinnowacyjnych u uczniów to przyszłość edukacji, która rozpoczyna się już dziś.

Tak, w wakacje planujemy szkołę letnią (osobno dla dyrektora - 3-dniową i dla nauczycieli - 5-dniową) oraz kurs e-learningowy dla nauczycieli.

Na etapie rekrutacji należy zgłosić min. 8 nauczycieli, w tym min. 4 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Na dzień dzisiejszy (6.12) do projektu zgłosiło się 41 szkół, więc do końca rekrutacji na pewno będzie dużo więcej. Szanse na dostanie się do projektu będą miały szkoły, które wykażą największą motywację i zaangażowanie zarówno dyrektora, jak i wybranych nauczycieli. Będziemy to sprawdzać poprzez formularz zgłoszeniowy, jak również podczas rozmów rekrutacyjnych, które odbędą się po 13 grudnia, dlatego na razie trudno nam powiedzieć coś więcej na temat szans na dostanie się do projektu. Niemniej jednak gorąco zachęcamy do zgłaszania się.

Nie ma takich wymogów.

Oczywiście rozumiemy, że mogą zdarzyć się nieprzewidziane sytuacje (choroba, zmiana pracy etc.) i zgłoszony nauczyciel będzie musiał zrezygnować z projektu już w trakcie jego trwania. Dopuszczamy możliwość, by szkoła zaproponowała w jego miejsce inną osobę. Sytuacje te jednak traktujemy jako wyjątki, w związku z tym prosimy o niezgłaszanie do projektu nauczycieli, o których już teraz wiadomo, że w roku szkolnym 2020/21 najprawdopodobniej nie będą uczyli zgłoszonej klasy 7. (np. planowany urlop macierzyński, zdrowotny, emerytura etc.).

Nauczyciele zgłaszani do projektu rozpoczną intensywne szkolenia już w marcu 2020 roku, tak by od września 2020 roku mogli już prowadzić zajęcia ze zgłoszoną 7. klasą z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi. W związku z tym, nie ma możliwości, żeby zgłosić do projektu jednego nauczyciela, który w tym roku szkolnym rozpocznie szkolenia, a od września 2020 zastąpić go innym nauczycielem, który wcześniej nie brał udziału w szkoleniach. Zastąpienie jednego nauczyciela innym w trakcie trwania projektu będzie możliwe tylko w szczególnych, uzasadnionym przypadkach i po wyrażaniemu zgody na taką zmianę przez organizatora.

Rozmowy podczas etapu rekrutacji odbęda się za pomocą komunikatora internetowego. Część szkoleń będzie miała miejsce w Warszawie a część w regionach, w których znajdują się szkoły (grupa szkół).

Tak, w formularzu zgłoszeniowym jest na to specjalne miejsce.

Nie ma konieczności wyznaczania koordynatora. Jest to indywidualna decyzja szkoły. Dla Centrum Edukacji Obywatelskiej jako realizatora projektu będzie jednak ważny bezpośredni kontakt z dyrektorem.

Bierzemy pod uwagę doświadczenie zarówno jednego nauczyciela, pracującego w danej szkole jak i szkoły ogólnie.

Można użyć liczby mnogiej, która sugeruje wspólną decyzję na udział w projekcie wszystkich zainteresowanych, chyba, że pytanie dotyczy jednej osoby (np. “jakie cele stawiasz sobie, jako dyrektor?”).

Tak, oczywiście można przytoczyć doświadczenie sprzed kilku lat.

By nauczyciel mógł być zgłoszony do projektu musi pracować w szkole, która go zgłasza, a także od marcu 2020 wziąć udział w szkoleniach oraz być nauczycielem przedmiotowym klasy 7. w roczniku 2020/2021.

Tak, wicedyrektor może zgłosić szkołę. Przytoczona sytuacja będzie jednak rozpatrywana indywidualnie podczas rozmowy rekrutacyjnej. Założeniem projektu jest zaangażowanie, a nawet odpowiedzialność dyrektora, jako osoby decyzyjnej, we wdrożenie programu w szkole. By zdecydować, czy szkoła, której dyrektor jest na zwolnieniu lekarskim, spełnia wymogi rekrutacyjne, potrzebujemy zatem więcej szczegółowych danych.

Niestety nie. Zgłoszony nauczyciel musi nauczać konkretnego przedmiotu w przyszłej klasie 7.

Tak, nie ma ku temu przeciwwskazań.

Nie, nie ma takiego wymogu.

Nie, nie przewidujemy wynagrodzeń dla nauczycieli. Zapewniamy natomiast bezpłatny udział w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy wysyła dyrektor. Proszę pamiętać, że na adres wpisany w sekcji z danymi dyrektora zostanie wysłane potwierdzenie przesłania zgłoszenia.

Szczegóły dotyczące programu, a także wsparcia dla szkoły, dyrekcji i nauczycieli wraz z wymaganiami są opisane na stronie szkoladlainnowatora.ceo.org.pl oraz w dokumentach: Regulamin projektu, Regulamin rekrutacji, umowa ze szkołą, umowa z dyrektorem, umowa z nauczycielem.

W projekcie mogą wziąć udział jedynie szkoły podstawowe publiczne.

Niestety nie. Szkoły prywatne, działające na zasadach szkół publicznych, niestety, zgodnie z regulaminem, nie będą kwalifikowane.

Taki był wymóg opisany w regulaminie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju.

Niestety nie, w projekcie mogą wziąć udział tylko szkoły podstawowe.

Do projektu należy zgłosić jedną klasę 7. z rocznika 2020/21, czyli obecna klasę 6.

Tak, tylko klasy 7. Udział klasy w projekcie zaczyna się w roku szkolnym 2020/2021, czyli na etapie rekrutacji należy zgłosić obecną klasę 6.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tak, oczywiście. Istotne jest, żeby szkoła miała przynajmniej jedną klasę 7. w roczniku 2020/21.

Tak, oczywiście. Zapraszamy od udziału również szkoły, które mają tylko jedną klasę 7. w roczniku 2020/21.

Wszyscy uczniowie ze zgłoszonej klasy 7. muszą wziąć udział w projekcie. Nie ma znaczenia ile osób uczy się w danej klasie.

Tak, tylko jedna klasa może wziąć udział w działaniach projektowych.

Zgłoszona na etapie rekrutacji klasa 7. bierze udział w projekcie w roku szkolnym 2020/2021. Dla tej klasy przewidziane są w ramach projektu wycieczki edukacyjne, spotkania z przedsiębiorcami i wizyty w innowacyjnych instytucjach. W następnym roku szkolnym 2021/2022 kolejna klasa 7. lub kilka klas 7. może zostać objęta przez szkołę wypracowanymi z poprzednią klasą metodami nauczania, co jest wpisane w założenia projektu, jednakże nie przewiduje się już wycieczek, spotkań i wizyt dla uczniów tych klas. Jednocześnie szkoła może rozszerzać poznane metody nauczania na inne klasy.

Od 8 do 11 nauczycieli, którzy będą uczyli w zgłoszonej klasie 7. w roku szkolnym 2020/21.

Zgodnie z regulaminem wymagany jest udział minimum 8 nauczycieli. Przypadki szkół, które z różnych względów nie mogą zgłosić wymaganej liczby 8 nauczycieli, a chciałyby wziąć udział w projekcie, będą rozpatrywane indywidualnie.

W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele następujących przedmiotów: biologia, chemia, etyka, fizyka, historia, geografia, informatyka, język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język polski, matematyka, muzyka, plastyka, religia, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia z wychowawcą.

Przez przedmioty matematyczno-przyrodnicze należy rozumieć:

  • matematyka
  • chemia
  • fizyka
  • geografia
  • informatyka
  • biologia

Do projektu powinno być zgłoszonych min. 4 nauczycieli powyższych przedmiotów. Pozostali nauczyciele mogą nauczać innego dowolnego przedmiotu.

Niestety nie. Do projektu musi być zgłoszonych minimum 4 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, chemia, fizyka, geografia, informatyka, biologia).

Tak. Zaliczają się oni do nauczycieli przedmiotów z kategorii “Inne” (m.in. wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, religia).

Nie, niestety pedagodzy i psychologowie szkolni nie mogą zostać zgłoszeni do udziału w projekcie, ale będą mogli brać udział w działaniach projektowych, które będą skierowane do całego grona pedagogicznego.

Nie, niestety nauczyciele bibliotekarze nie mogą zostać zgłoszeni do udziału w projekcie, ale będą mogli brać udział w działaniach projektowych, które będą skierowane do całego grona pedagogicznego.

Niestety nie. W projekcie dla nauczyciela i dla dyrektora są przewidziane dwie odrębne ścieżki udziału w projekcie. Zrealizowanie ich obu jednocześnie nie jest możliwe do pogodzenia z uwagi na wymagania czasowe.

Tak. Udział wychowawcy zgłoszonej klasy 7. jest bardzo wskazany.

Niestety nie można zgłosić do projektu innych nauczycieli, niż tych którzy będą uczyli wybraną klasę 7., jednakże w projekcie część działań jest adresowanych do całej rady pedagogicznej i w tych działaniach będą mogli wziąć udział również nauczyciele innych klas.

Nagranie z pierwszego webinarium jest już dostępne na stronie szkoladlainnowatora.ceo.org.pl, na której znajdują się również wszystkie niezbędne informacje nt. przebiegu rekrutacji i projektu.

Tak, oczywiście.

3 grudnia 2019 r. Zgłoszenia będziemy przyjmować do 13 grudnia 2019 r.

Nie, nie ma takiego wymogu. W projekcie są przewidziane środki na rearanżację przestrzeni szkolnej zgodnie z potrzebami szkoły - będą one mogły być wykorzystane na przykład na doposażenie pracowni.

Udział w programie jest bezpłatny. Szkoła ponosi jedynie koszt dojazdu nauczycieli i dyrektorów na warsztaty/spotkania. Pokrywamy koszty sali szkoleniowej, wykwalifikowanych trenerów i doradców, materiałów szkoleniowe oraz noclegów i wyżywienia.

W projekcie są przewidziane następujące szkolenia wyjazdowe, których koszt dojazdu musi pokryć szkoła:

  • rok szkolny 2019/2020 - 4 szkolenia wyjazdowe dla nauczycieli, 2 szkolenia wyjazdowe dla dyrektora
  • wakacje 2020 - 1 szkolenie wyjazdowe dla nauczycieli, 1 szkolenie wyjazdowe dla dyrektora
  • rok szkolny 2020/21 - 4 szkolenia wyjazdowe dla nauczycieli, 2 szkolenia wyjazdowe dla dyrektora

Koszt dojazdu dla nauczycieli będzie różny w zależności od ilości zgłoszonych nauczycieli (od 8 do 11 nauczycieli).
Dodatkowo dla dyrektora szkoły są przewidziane tzw. spotkania w gniazdach dyrektorskich (spotkania w małym gronie z innymi dyrektorami) i w tym przypadku również koszt dojazdu dyrektora jest po stronie szkoły. Projekt zakłada 6 takich spotkań, przy czym dyrektorzy sami będa ustalać gdzie te spotkania się odbędą (np. dyrektor może zaprosić pozostałych dyrektorów do swojej szkoły albo gniazdo może spotkać się przy okazji któregoś szkolenia wyjazdowego).
W tym momencie nie są jeszcze wybrane lokalizacje szkoleń wyjazdowych dla nauczycieli i dyrektorów.

Nie, miejsce szkoły w rankingu nie jest brane pod uwagę przy kwalifikowaniu do udziału w projekcie.

Nie, należy zaznaczyć TYLKO te przedmioty, których będzie uczył w roku szkolnym 2020/2021 wybraną klasę 7.

Tak, oczywiście. Musi on uczyć obie przyszłe klasy 7. zgłoszone do projektu z dwóch szkół.

Nie ma takiego wzoru. Organ prowadzący przygotowuje samodzielnie takie pismo. Musi ono zawierać jedynie informację, że organ został poinformowany o chęci przystąpienia szkoły do projektu oraz że popiera tę inicjatywę szkoły.