Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wyniki rekrutacji do Szkoły dla Innowatora

W dniu 10 stycznia 2020 roku zakończyła się rekrutacja szkół do programu Szkoła dla innowatora.

Rekrutacja, która rozpoczęła się 3 grudnia 2019 roku, składała się z kilku etapów. W pierwszym etapie szkoły zgłaszały się poprzez wypełnienie formularza online. Zgłoszenia były następnie weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz oceniane niezależnie przez dwóch ekspertów. W ten sposób z 402 zgłoszeń, wyłoniono 373 spełniające wymogi formalne, a następnie na podstawie sumy ocen ekspertów wybrano 67 szkół, które przeszły do drugiego etapu.

W ramach drugiego etapu przeprowadzono rozmowy z dyrektorami i dyrektorkami oraz wybranymi nauczycielami i nauczycielkami. Rozmowy miały na celu poznanie ich motywacji do udziału w projekcie oraz wizję danej szkoły jako przyszłej “szkoły dla innowatora”. Wybierając 20 szkół, które znalazły się na ostatecznej liście, kierowano się przebiegiem tych rozmów. Uwzględniono także konieczność zapewnienia zróżnicowania szkół według województwa, liczby uczniów, wielkości miejscowości i doświadczenia.

Lista zakwalifikowanych szkół, lista szkół wpisanych na listę rezerwową oraz lista wszystkich szkół znajdują się w załączonych poniżej plikach.

Dziękujemy wszystkim, którzy przesłali do nas swoje zgłoszenia. Wpłynęło bardzo dużo naprawdę wyjątkowych i przemyślanych aplikacji. Wybór 20 szkół był ogromnie trudny i uwarunkowany w części również koniecznością zapewnienia odpowiedniego zróżnicowania wybranych szkół.

Zarówno jako CEO, jak i konsorcjum realizujące projekt Szkoła dla innowatora, będziemy się starali zaproponować pozostałym szkołom, szczególnie tym, które przeszły do II etapu, różne formy współpracy i wsparcia, także poza projektem.

Wyniki rekrutacji do Szkoły dla Innowatora: